Phòng kế hoạch tổng hợp

admin gửi vào T7, 2014-10-11 10:49

 

1. Lịch sử hình thành phát triển

Phòng Kế hoạch Tổng hợp được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập Bệnh viện, với tên gọi là Phòng Y vụ.

Phòng Y vụ được thành lập để giúp Ban giám đốc giải quyết các công việc  về nghiệp vụ chuyên môn , quản lý hồ sơ bệnh án, giải quyết người bệnh tử vong, trích sao bệnh án …

Từ năm 1997, bộ phận điều dưỡng và giải phẫu bệnh được tách ra khỏi phòng Y vụ. Từ đó phòng Y vụ được đổi tên thành phòng Kế hoạch tổng hợp.

Trước đây nhân lực phòng KHTH chỉ có 5- 6 cán bộ, đến nay phòng KHTH được nâng cao chức trách nhiệm vụ về các mặt để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện với sự lãnh đạo của các trưởng phòng qua các thời kỳ:

- Y sỹ Hoa Xuân Tú

- Bác sỹ Ôn Đức Vịnh

- Y sỹ Lê Công Ngữ

- Bác sỹ CKII Nông Tuấn Tỷ

- Bác sỹ CKI  Lưu Đình Tước

- Bác sỹ CKI Nguyễn Văn My

- Bác sỹ  Phan Huy Toàn

- Bác sỹ CKI Hoàng Lê Dương

2.     Thực trạng hiện nay

2.1.          Tổ chức và nhân sự:

+ Phòng đã thành lập các tổ:

- Tổ Báo cáo, thống kê, lưu trữ.

- Tổ Công nghệ thông tin.

- Tổ Kiểm tra hồ sơ bệnh án.

+ Phòng KHTH hiện có 15 cán bộ, trong đó :

- 01 Bác sĩ chuyên khoa I: Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng.

- 04 Kĩ sư công nghệ thông tin.

- 02 Kĩ thuật viên công nghệ thông tin.

- 08 điều dưỡng và cán bộ khác.

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng KHTH

Chức năng:

Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện  và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.

-  Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện qui chế bệnh viện.

-  Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Nhiệm vụ :

Phòng Kế hoạch tổng hợp có 12 nhiệm vụ theo quy chế bệnh viện:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Tổ chức  chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

2.3. Thông tin về công tác đoàn thể

- Công tác Đảng

          Hiện tại phòng KHTH có 04 đảng viên, trong đó có 01 đ/c là đảng uỷ viên - bí thư chi bộ, các đảng viên được tham gia sinh hoạt tại Chi bộ Khối văn phòng, hàng năm Chi bộ đều đạt Chi bộ Trong sạch - Vững mạnh.

- Công tác Công đoàn

          Phòng KHTH có 15 đoàn viên công đoàn, trong đó có 01 đ/c là uỷ viên BCH công đoàn bệnh viện. Tổ công đoàn  tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên phát động. Hàng năm đều đạt Tổ công đoàn vững mạnh.

- Công tác  Đoàn thanh niên

          Phòng KHTH có 12 đoàn viên thanh niên, các đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do thành đoàn, đoàn bệnh viện phát động.

2.4.  Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

2.4.1. Công tác khám bệnh, chữa bệnh

- Tham gia xây dựng, triển khai, theo dõi kế hoạch hoạt động, định kỳ sơ kết-tổng kết công tác hoạt động của các khoa phòng và bệnh viện ....

- Tham gia đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn và một số quy chế khác của các khoa phòng và nhân viên trong bệnh viện như: qui chế thường trực, cấp cứu, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị, điều trị nội trú, điều trị ngoại trú,  hội chẩn, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, kiểm soát nhiễm khuẩn,  người bệnh tử vong,....

- Tổ chức điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám  chữa bệnh của bệnh viện.

- Tham gia xây dựng, triển khai, chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các dịch bệnh theo yêu cầu của cấp trên.

- Tổ chức khám sức khoẻ theo hợp đồng cho các đơn vị trên địa bàn.

2.4.2. Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ  

- Tham gia xét duyệt các đề tài, sáng kiến các cấp hàng năm.

- Tổng hợp, trình xét duyệt các kỹ thuật mới của bệnh viện.

- Tổ chức sinh hoạt khoa học, tập huấn nâng cao kiến thức cho nhân viên y tế . - Phối hợp với các trường Đại học Y, Cao đẳng Y tế  tổ chức thực hành cho sinh viên.

2.4.3. Chỉ đạo tuyến

- Tham gia xây dựng, triển khai, kế hoạch hoạt động chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới. 

2.4.4. Báo cáo, thống kê, lưu trữ

- Thực hiện chế độ báo cáo số liệu hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế.

- Sơ kết, tổng kết công tác điều trị theo định kỳ , đột xuất để báo cáo Giám đốc.

- Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy chế của Bộ Y tế.

- Tổng hợp kết quả Khám sức khỏe cho các đoàn có hợp đồng Khám sức khỏe với bệnh viện

2.4.5. Quản trị mạng và Cơ sở dữ liệu

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định và có hiệu quả của hệ thống mạng, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng trong bệnh viện. Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của bệnh viện.

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

2.4.6. Kiểm tra hồ sơ bệnh án

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ bệnh án trước khi bệnh nhân thanh toán ra viện, hạn chế một  phần  các sai sót sẩy ra.

3. Thành tích đạt được:

Đội ngũ cán bộ của phòng KHTH luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được Ban giám đốc tin tưởng. Phòng luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 100% nhân viên đạt lao động giỏi.

4. Định hướng phát triển  trong tương lai

- Trong tương lai phòng không ngừng nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.

- Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng của bệnh viện.