Phòng tài chính kế toán

admin gửi vào T7, 2014-10-11 10:50

THÔNG TIN PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

 

1.     Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng tài chính kế toán ra đời cùng với sự thành lập của bệnh viện nhàm đảm bảo các hoạt động tài chính của Bệnh viện. Những ngày đầu thành lập, nhân lực của phòng còn rất ít, cơ sở vật chất thiếu thốn. Nhưng với sự cố gắng của các cán bộ trong phòng, sự lãnh đạo của các trưởng phòng qua các thời kì mà phòng Tài chính kế toán đã được như ngày nay.

2.     Tình hình hiện nay

2.1.         Nhân sự:

-         Hiện tại phòng có 19 cán bộ: Trong đó có 08 cán bộ đại học,  02 cán bộ cao đẳng, 08 cán bộ trung cấp và 01 cán bộ hợp đồng.

2.2.         Nhiệm vụ:

-Phòng tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chuyên môn độc lập chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan Tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính của Bệnh viện.

-Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở các chế độ chính sách, tiêu chuẩn định mức của nhà nước hiện hành lập dự toán thu chi Ngân sách, thu sự nghiệp, các nguồn thu khác và tổ chức thực hiện khi kế hoạch thu chi được duyệt.

-Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Phòng tài chính kế toán, quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí bằng tiền mặt và hiện vật. Tham mưu cho Giám đố sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích và có hiệu quả. Nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động, tăng thu, tiết kiệm chi từng bước cải thiện đời sống CBVC, góp phần cùng các khoa phòng nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân, tiến tới hạch toán kinh tế trong Y tế. Tạo quyền chủ động đối với đơn vị sự nghiệp Y tế công lập được Ngân sách đảm bảo một phần kinh phí, thực hiện chế độ tự chịu trách nhiệm theo nghị định số 43/2006/NĐ – CP và Thông tư số 71/ 2006/ TT- BTC ngày 9/8/2006 của BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ- CP

- Theo dự toán hang năm Ngân sách nhà nước cấp và kế hoạch thu viện phí. Trong năm xây dựng định mức chi tiêu cho từng nội dung theo mục lục Ngân sách nhà nước.

-Tổ chức bộ máy kế toán trong Bệnh viện thực hiện đúng Luật kế toán, Luật ngân sách NN và các quy định của Nhà nước hiện hành.

-Tổ chức hướng dẫn kiểm tra giám sát công tác kế toán, quản lý nguồn thu, chế độ thu chi đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

-Định kỳ báo cáo quyết toán theo QĐ 19/2006/ QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của BTC

-Quản lý lưu trữ chứng từ kế toán theo Pháp lệnh kế toán thống kê.

-Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình Tài chính của đơn vị trình Giám đốc và gửi cơ quan chủ quản, cơ quan Tài chính cấp trên theo quy định.

-Tham mưu đề xuất những khó khăn vướng mắc khi cần thiết.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác phối hợp các Khoa phòng của Bệnh viện để góp phần phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2.3. Thông tin về các đoàn thể

Đảng viên

Hiện tại phòng Tài chính kế toán có 10 đảng viên, các đảng viên được tham gia sinh hoạt tại Chi bộ Khối văn phòng, hàng năm Chi bộ đều đạt Chi bộ Trong sạch - Vững mạnh.

Công đoàn

Phòng Tài chính kế toán có 19 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt mỗi tháng một lần, Tổ công đoàn tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên phát động. Hàng năm đều đạt Tổ công đoàn vững mạnh. Công đoàn đã đạt được một số thành tích như: Giải nhất cắm hoa, giải nhì nấu ăn…

Đoàn thanh niên

Phòng Tài chính kế toán có 9 đoàn viên, các đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do thành đoàn phát động, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyên do Đoàn thanh niên của Bệnh viện phát động.

               3.     Thành tích

-         Trongsuốt quá trình hoạt động phòng Tài chính kế toán là một khối đoàn kết thống nhất, điều đó giúp cho phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt tập thể lao động tiên tiến, cá nhân tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

-         Phòng có đề tài nghiên cứu khoa học “ Giải pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính tại Bệnh viện –Thái Nguyên”.

-         Có nhiều sáng kiến cải tiến trong công tác quản lý tài chính, nâng cao kỹ năng giao tiếp tôn trọng người bệnh từng bước quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng thu tiết kiệm chi, giảm chi tiêu hành chính một cách hợp lý. Từng bước góp phần cùng BV hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Củng cố đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

-         Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Bệnh viện có hiệu quả.

-         Phối hợp tốt giữa các khoa phòng, chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính và quy chế chuyên môn của cơ quan

-         Giải quyết tốt mọi chế độ chính sách Nhà nước đối với cán bộ Bệnh viện.

4.     Định hướng phát triển

-         Tham mưu với lãnh đạo, thu hút các nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân lực.

-         Tranh thủ các nguồn kinh phí ngoài Ngân sách và các nguồn kinh phí không thường xuyên để đầu tư xây dựng cán bộ, nâng cấp trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng điều trị.

-         Tăng thu tiết kiệm chi.

-         Xây dựng định mức chi tiêu hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí.

-         Rà soát cắt giảm các khoản chi tiêu hành chính không hợp lý gây lãng phí.

-         Hoànthiện dần từng bước về con người và cơ sở vật chất để ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ chức năng của mình.

-         Hưởng ứng nhiệt tình các  phong trào do Bệnh viện phát động.

-         Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

-         Đăng ký với Bệnh viện nâng cao kỹ năng giao tiếp, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong ngành Y tế.