Phòng điều dưỡng

admin gửi vào T7, 2014-10-11 10:51

 

1. Lịch sử hình thành phát triển

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện A  Thái Nguyên được thành lập do nhu cầu chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện. Sau nhiều năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đến nay phòng Điều dưỡng đã thực hiện tốt vai trò của mình.

2. Tình hình hiện nay

2.1. Chức năng nhiệm vụ

- Phòng Điều dưỡng Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư 07/hướng dẫn công tác điều dưỡng về công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý Y công chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Đôn đốc kiểm tra, giám sát Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý y công thực hiện đúng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý y công. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên y tế tuyến cơ sở và học sinh, sinh viên điều dưỡng của trường Cao Đẳng y tế Thái Nguyên, trường Đại học Y- Dược thái Nguyên.

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng HCQT kiểm tra công tác vệ sinh, công tác phân loại, thu gom, bảo quản, vận chuyển và sủ lý rác thải theo quy định.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ bố trí và điều động nhân lực thuộc quyền quản lý theo đúng chức năng và nhiệm vụ.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến theo đề án 1816.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác Điều dưỡng báo cáo Giám đốc Bệnh viện, ngoài ra phòng còn phối hợp với các phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ mà ban giám đốc giao.

2.2. Nhân  lực

Phòng Điều dưỡng có 04 công chức viên chức, trong đó có 02 cử nhân điều dưỡng, 02 trung học điều dưỡng dưới sự lãnh đạo của Trưởng phòng: Nguyễn Đức Hoàn.

2.3.  Tổ chức

- Phòng Điều dưỡng Bệnh viện có 01 trưởng phòng, và 03 điều dưỡng trưởng khối, ngoài ra mỗi thành viên trong phòng còn đảm nhiệm một số công việc theo tính chất công việc chung của phòng như:

- Công tác chăm sóc người bệnh.

- Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Công tác huấn luyện đào tạo và chỉ đạo tuyến.

- Công tác Công tác nghiên cứu khoa học. 

3. Kết quả đạt được

- Công tác chăm sóc phục vụ bệnh nhân

Đây là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc của điều dưỡng. đề xuất với Giám đốc Bệnh viện , nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Hàng tuần, hàng tháng phòng xây dựng kế hoạch cùng với điều dưỡng trưởng các khoa và khoa Kiểm soát nhiễn khuẩn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh của điều dương, hộ sinh, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ bệnh nhân.

Thường xuyên duy trì chế độ họp hội đồng người bệnh cấp khoa 01lần/tuần và họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện 01 lần/tháng, để trưng cầu ý kiến người bệnh cũng như phát huy tính dân chủ, sự sáng tạo của người bệnh nhằm xây dựng Bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn.

Tổ chức giao ban công tác điều dưỡng trưởng Bệnh viện thông báo, phổ biến các hoạt động của Bệnh viện, những khó khăn, tồn tại trong công tác chăm sóc người bệnh, những ý kiến phản ảnh của bệnh nhân thhong qua họp hội đồng người bệnh và phiếu thăm dò ý kiến bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện.Trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và quả lý, đồng thời đề xuất với lãnh đạo Bệnh viện về quản lý và chăm sóc người bệnh thuộc lĩnh vực điều dưỡng.

Hàng tháng phòng tổ chức lấy ý kiến thăm dò người bệnh đến khám bệnh, điều trị tại viện, báo cáo lãnh đạo Bệnh viện kết quả thăm dò để lãnh đạo biểu dương khen thưởng và giải quyết, khắc phục kỵ thời.

Phối hợp với khoa Dinh dưỡng tổ chức chăm sóc về dinh dưỡng đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Lồng ghép nội dung tư vấn dinh dưỡng trong họp hội đồng người bệnh.

Phối hợp với chi hội Điều dưỡng Bệnh viện xây dựng các quy định, quy trình chăm sóc người bệnh và các hoạt động khác. 

Công tác phòng chống nhiễm khuẩn

Nhiễm khuẩn Bệnh viện là một yếu tố gây ảnh hưởng cho người bệnh và cộng đồng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tốn kém về kinh tế. Nhận thức rõ vai trò của công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng Điều dưỡng đã phối hợp chặt chẽ với khoa KSNK tiến hành thực hành công tác chống nhiễm khuẩn;

Triển khai, kiểm tra giám sát việc rửa tay thường quy trong chăm sóc bệnh nhân.

Sử dụng dung dịch sát khuẩn ở các trung tâm và các khoa.

Thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám việc thực hiện phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tập huấn công tác phân loại , thu gom, quản lý, vận chuyển rác thải theo quy định.

Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học

Phòng Điều dưỡng hàng năm lập kế hoạch và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, quy tắc ứng xử cho ĐD, HS, KTV, Hộ lý trong Bệnh viện và tuyến dưới theo đề án nâng cao năng lực chuyên môn cho ĐD tuyến huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực của Bộ y tế.

Hàng năm xây dựng kế hoạch thi tay nghề cho ĐD, HS, KTV nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân.

Phối hợp với trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đào tạo học sinh, sinh viên điều dưỡng thực tập, kiến tập tại bệnh viện.

Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều đề tài sáng kiến cải tiến có giá trị thực tiễn trong công tác chăm sóc bệnh nhân cũng như giao tiếp với người bệnh và đồng nghiệp.

 Quản lý điều phối nguồn lực

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch, báo cáo Giám đốc tuyển dụng nhân lực điều dưỡng hàng năm.

Thường xuyên cân đối và điều động nhân lực cho các khoa khi có nhu cầu.

Các hoạt động khác

Phối hợp với chi hội Điều dưỡng Bệnh viện hoạt động công tác chuyên môn chăm sóc bệnh nhân.

Hưởng ứng và tham gia các cuộc thi do Đảng, chính quyền, Công đoàn phát động, (cuộc thi quy tắc ứng xử đã đạt giải khuyến khích).

Hưởng ứng các vận động từ thiện điều dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật viên đã tham gia một cách tích cực đóng góp các quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào lũ lụt, bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn…

4. Định hướng phát triển

Trong những năm tiếp theo, phòng Điều dưỡng sẽ cử cán bộ đi học, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, quy tắc ứng xử cho ĐD, HS, KTV, Hộ lý trong Bệnh viện và tuyến dưới theo đề án nâng cao năng lực chuyên môn cho ĐD tuyến huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực của Bộ y tế. Phối hợp đào tạo học sinh, sinh viên điều dưỡng của các trường trong khu vực được thực tập, kiến tập tại Bệnh viện…