TRA CỨU VĂN BẢN

TT Số văn bản Tên văn bản/Trích yếu Ban hành
1 1306/SYT-NVY V/v thực hiện rà soát đề nghị thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ   18/06/2019
2 1241/SYT-NVD Sao y công văn số 428/AIDS-ĐT v/v đôn đốc gửi " Kế hoạch tiếp nhận và cung cấp thuốc ARV nguồn BHYT năm 201 9 11/06/2019
3 1241/SY-SYT Sao y công văn số 428/AIDS-ĐT v/v đôn đốc gửi " Kế hoạch tiếp nhận và cung cấp thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019    11/06/2019
4 136/SYT-NVY V/v bổ sung hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT năm 2019 21/01/2019
5 7/SYT-NVY V/v bổ sung hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT năm 2019 03/01/2019
6 2764/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện thông tư số 30/2018/TT-BYT về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT   14/12/2018
7 2753/SYT-NVY Hướng dẫn đăng kí KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019   12/12/2018
8 2688/SYT-NVY V/v đôn đốc thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT    04/12/2018
9 2439/SYT-NVY V/v triển khai thưc hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT    06/11/2018
10 2128/SYT-NVY V/v thực hiện quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT năm 2018 và trích chuyển dữ liệu điện tử lên cổng thông tin giám định BHYT đúng quy định   01/10/2018
11 1464/SYT-NVY V/v bổ sung hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT năm 2018    17/07/2018
12 1369/SYT-NVY V/v tham ý kiến đối với dự thảo thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất    04/07/2018
13 1367/SYT-NVY V/v báo cáo tình hình bệnh nhân tham gia BHYT quý II/2018    04/07/2018
14 Số: 908/SYT-NVY v/v điều chỉnh hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến kcb bhyt năm 2018    11/05/2018
15 Số: 728/SYT-NVY V/v đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ khám chữa bệnh BHYT   17/04/2018
16 Số: 577/SYT-HD V/v điều chỉnh hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT năm 2018   29/03/2018
17 Số 238/SYT-NVY V/v bổ sung hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT năm 2018   05/02/2018
18 Số 2527/SYT-NVY Về việc bổ sung hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT năm 2018 29/12/2017
19 Số 2443/SYT-NVY Đề nghị xem xét cấp thẻ BHYT năm 2018 cho cho đối tượng có HIV/AIDS  21/12/2017
20 Số 2350/HD-SYT Về việc điều chỉnh Hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT năm 2018 08/12/2017
21 Số 1953/SYT-NVY Về việc gửi chi phí khám chữa bệnh trên hệ thống thông tin giám định BHYT 12/10/2017
22 Số 1182/SYT-NVY Về việc tổ chức hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (01/07/2017) 29/06/2017
23 Số 965/HD-SYT Về việc điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT năm 2017  02/06/2017
23 bản ghi được tìm thấy