Phòng tài chính kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán ra đời nhằm đảm bảo các hoạt động tài chính của Bệnh viện. Những ngày đầu thành lập, nhân lực của phòng còn rất ít, cơ sở vật chất thiếu thốn. Nhưng với sự cố gắng của các cán bộ trong phòng, sự lãnh đạo của các trưởng phòng qua các thời kỳ mà phòng Tài chính - Kế toán đã được như ngày nay. Hiện tại phòng có 18 cán bộ, nhân viên. 

Phòng Tài chính - Kế toán là phòng nghiệp vụ chuyên môn độc lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan Tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính của Bệnh viện. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị, cấp có thẩm quyền giao, trên cơ sở các chế độ chính sách, tiêu chuẩn định mức của Nhà nước hiện hành lập dự toán thu chi ngân sách, thu sự nghiệp, các nguồn thu khác và tổ chức thực hiện khi kế hoạch thu chi được duyệt... Trong suốt quá trình hoạt động, phòng Tài chính - Kế toán luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Phòng tiếp tục tham mưu với lãnh đạo, thu hút các nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân lực; tranh thủ các nguồn kinh phí ngoài ngân sách và các nguồn kinh phí không thường xuyên để đầu tư đào tạo cán bộ, nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; hoàn thiện dần từng bước về con người và cơ sở vật chất để ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ chức năng của mình.