Ban giám đốc

Giám đốc

Bác sỹ chuyên khoa II: Hà Hải Bằng

Số điện thoại di động: 0912.549.213

Số điện thoại cơ quan: 0208 3846 066

Email: bangbva@gmail.com

 

 

 

Phó giám đốc

Bác sỹ chuyên khoa II: Nguyễn Thanh Tùng

Số điện thoại di động: 0912.373.899

Số điện thoại cơ quan: 0208 3846 521

Email: tungvienatn@gmail.com

 

 

Phó giám đốc

Bác sỹ chuyên khoa II: Trương Mạnh Hà

Số điện thoại di động: 0983.349.178

Số điện thoại cơ quan:

Email: habsva@gmail.com

 

 

Phó giám đốc

    

Bác sỹ chuyên khoa II: Nguyễn Đức Trường

Số điện thoại di động: 0888.868.822

Số điện thoại cơ quan:

Email:drtruongbvatn3@gmail.com

Share: