Phòng Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện A Thái Nguyên được thành lập do nhu cầu chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện. Phòng được tách ra từ phòng y vụ.  Hiện tại phòng có 4 cán bộ trong đó có 02 cử nhân, 02 điều dưỡng trung học.

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư 07/hướng dẫn công tác điều dưỡng về công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện gồm: Tổ chức chỉ đạo, đào tạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát nâng cao trình độ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên  trong chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định; Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ bố trí và điều động nhân lực thuộc quyền quản lý theo đúng chức năng và nhiệm vụ; Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều dưỡng báo cáo Giám đốc Bệnh viện. Ngoài ra, phòng còn phối hợp với các phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ mà Ban giám đốc giao.

Bên cạnh đó, Phòng Điều dưỡng hàng năm lập kế hoạch và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, Quy tắc ứng xử cho ĐD, HS, KTV, Hộ lý trong Bệnh viện; Hàng năm xây dựng kế hoạch thi tay nghề cho ĐD, HS, KTV nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân.Phối hợp với trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đào tạo học sinh, sinh viên điều dưỡng thực tập, kiến tập tại bệnh viện.