Phòng tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính được sáp nhập từ phòng Tổ chức cán bộ và phòng Hành chính quản trị từ 01-01-2010. Phòng hiện có 17 cán bộ, nhân viên.

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện, thời gian qua, phòng đã chủ động tham mưu về công tác cán bộ, nhân lực phù hợp vị trí công tác, đảm bảo chất lượng hiệu quả, phát huy được phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phát triển khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, Phòng còn xây dựng Đề án vị trí việc làm, đảm bảo chế độ chính sách và đào tạo đúng quy định; thực hiện tốt công tác hành chính, công tác hậu cần, an ninh đảm bảo hoạt động của Bệnh viện.

Trong thời gian tới, phòng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo Quy chế Bệnh viện và Giám đốc phân công; tiếp tục hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ và thi đua Khen thưởng. Đồng thời, chủ động tham mưu và phối hợp với các khoa, phòng thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao trong công tác cán bộ và công tác hậu cần đảm bảo hoạt động của bệnh viện.