Phòng vật tư TBYT

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong bệnh viện.

Trong những năm qua, phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định cũng như các nhiệm vụ khác mà Ban Giám đốc Bệnh viện giao. Đặc biệt, phòng đã chủ động triển khai các hoạt động như thực hiện kiểm tra, kiểm định chất lượng thiết bị y tế, quản lý tập trung thiết bị với mục đích đảm bảo cho các thiết bị của Bệnh viện hoạt động đạt hiệu quả cao và chất lượng tốt. Công tác bảo trì định kỳ trang thiết bị y tế, thiết bị phụ trợ và các thiết bị khác đã được thực hiện bắt đầu từ năm 2011. Đến nay, số lượng thiết bị y tế được thực hiện bảo trì định kỳ đạt trên 50% số lượng thiết bị đang sử dụng và các thiết bị khác. Về quản lý thiết bị y tế, thiết bị phụ trợ và các thiết bị khác thuộc một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Bệnh viện từng bước được hoàn thiện đi và nề nếp.

Cùng với sự phát triển của Bệnh viện là Bệnh viện hạng I của ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên với chủng loại và số lượng thiết bị y tế tăng, cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật không ngừng phát triển nên phòng cần được bổ sung thêm nhân lực để triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, đóng góp một phần không nhỏ trong việc duy trì sự hoạt động ổn định của Bệnh viện A Thái Nguyên. Đồng thời, chủ động sản xuất một số trang thiết bị thiết yếu tại đơn vị, để giảm sự đầu tư, tiết kiệm ngân sách cho đơn vị.